شما اینجا هستید

Hesabresi
اطلاعات سایت
مقاله: 0
اعضای حقیقی - پیوسته: 289
اعضای حقیقی - وابسته: 359
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 0
اعضای حقوقی - موسسات: 0
اعضای حقوقی - شرکت ها: 0
اعضای دانشجویی: 8750
امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد

 

امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی

انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد

دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi

تصویر: