اعضای هیئت مدیره

دکتر علی ثقفی
موسس و عضو هیات مدیره
هوشنگ خستویی
رئیس هیات مدیره
دکتر علی اکبر عرب مازار
نایب رئیس هیات مدیره
دکتر رحمت اله صادقیان
عضو هیات مدیره
دکتر سید محمد بنی فاطمی کاشی
عضو هیات مدیره
دکتر حسین شیخ سفلی
عضو هیات مدیره
دکتر ناصر پرتوی
عضو و دبیر کل

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو