فرم درخواست تمديد کارت عضويت

بیستم هر ماه از درخواست های تمدید کارت گزارش تهیه شده و جهت صدور کارت اقدام می شود.

کارت عضویت پس از صدور به نشانی که در همین فرم مرقوم فرموده اید با پست پیشتاز ارسال می گردد.

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو