ماموریت های انجمن

اهم ماموریت های انجمن:
– تشکیل کار گروهای علمی و تخصصی حسابرسی
– ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و تخصصی
– برگزاری همایش های ملی و بین المللی
– ترغیب و تشویق متخصصین ، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و …
انتشار نشریات و کتاب های تخصصی

Sidebar

- تبلیغات -
“رادیو